Read more about the article نکات ایمنی رانندگی که هر راننده مسئول باید بداند
نکات ایمنی رانندگی که هر راننده مسئول باید بداند

نکات ایمنی رانندگی که هر راننده مسئول باید بداند

نکات ایمنی رانندگی که هر راننده مسئول باید بداند وقتی پشت فرمان خودرو هستید - چه به تنهایی و چه با سرنشینان - رانندگی ایمن همیشه باید مهمترین دغدغه شما…

ادامه خواندننکات ایمنی رانندگی که هر راننده مسئول باید بداند
Read more about the article تصادفات رانندگی در جاده چالوس، ایران رابطه آن با ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی
تصادفات رانندگی در جاده چالوس، ایران: رابطه آن با ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی

تصادفات رانندگی در جاده چالوس، ایران رابطه آن با ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی

تصادفات رانندگی در جاده چالوس، ایران رابطه آن با ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی

تصادفات جاده‌ای یکی از مشکلات اصلی ایران است. عوامل متعددی باعث بروز حوادث رانندگی می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها خواب‌آلودگی است. این عامل اما در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تصادفات جاده‌ای مرتبط با خواب‌آلودگی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در این مطالعه مقطعی کلیه تصادفات جاده‌ای مرتبط با خواب‌آلودگی که توسط پلیس گزارش شده بود در سال 1400 در استان چالوس موردبررسی قرار گرفت.

نتایج

خطر تصادفات جاده‌ای به دلیل خواب‌آلودگی بیش از هفت برابر (نسبت شانس = 7.33) در ساعات کم هوشیاری (0:00-6:00) نسبت به سایر ساعات روز افزایش یافت. خطر تصادفات جاده‌ای ناشی از خواب‌آلودگی 0.15 برابر (نسبت شانس = 0.15) در ساعت با حداکثر هوشیاری (18:00-22:00) ریتم شبانه‌روزی نسبت به سایر ساعات روز کاهش یافت.

نتیجه

وقوع تصادفات جاده‌ای ناشی از خواب‌آلودگی با رانندگی در کمترین نقطه هوشیاری ریتم شبانه‌روزی رابطه آماری معناداری دارد.

تصادفات جاده‌ای یکی از مشکلات اصلی ایران است. عوامل متعددی باعث بروز حوادث رانندگی می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها خواب‌آلودگی است. این عامل اما در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تصادفات جاده‌ای مرتبط با خواب‌آلودگی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

تصادفات رانندگی در جاده چالوس، ایران: رابطه آن با ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی
تصادفات رانندگی در جاده چالوس، ایران: رابطه آن با ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی

وقوع تصادفات جاده‌ای ناشی از خواب‌آلودگی با رانندگی در کمترین نقطه هوشیاری ریتم شبانه‌روزی رابطه آماری معناداری دارد.

مطالعات زیادی برای بررسی علل تصادفات در ایران انجام‌شده است. اما بررسی نقش و اهمیت ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی به‌عنوان عامل تصادفات رانندگی انجام‌نشده است. این مطالعه به‌منظور بررسی الگوی تصادفات رانندگی در بزرگراه‌های استان تهران و چالوس بررسی نقش ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی در ایجاد تصادفات انجام شد.

2 . مواد و روش‌ها

این مطالعه مقطعی در استان تهران انجام شد. کلیه داده‌های تصادفات جاده‌ای رخ‌داده در استان تهران در سال 1388 جمع‌آوری‌شده است. این داده‌ها توسط مأموران پلیس جمع‌آوری و پس از هماهنگی با مراجع ذی‌ربط مورداستفاده قرار گرفت. اطلاعات مربوط به رانندگان خودرو (سن، جنسیت، سطح تحصیلات و نوع گواهینامه) و تصادفات جاده‌ای (محل تصادفات جاده‌ای، زمان تصادف، نوع برخورد و دلیل تصادفات) جمع‌آوری شد. زمان توزیع ترافیک روز از وزارت حمل‌ونقل اخذ شد. با توجه به تأثیر زمان توزیع ترافیک در روز بر تصادفات اتومبیل، یکی از جاده‌های استان تهران (جاده کرج – چالوس) انتخاب و تصادفات اتومبیل بر اساس توزیع ترافیک موردبررسی قرار گرفت. علت تصادفات رانندگی توسط مأموران پلیس آگاهی شناسایی و زمان وقوع تصادفات ناشی از خواب‌آلودگی ثبت شد. (بیشتر…)

ادامه خواندنتصادفات رانندگی در جاده چالوس، ایران رابطه آن با ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی
Read more about the article تصادفات رانندگی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی در جهان است
تصادفات رانندگی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی در جهان است

تصادفات رانندگی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی در جهان است

تصادفات رانندگی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی در جهان است که اولین علت بار بیماری و دومین عامل مرگ‌ومیر در ایران است. استان سیستان و بلوچستان یکی از پر تصادف‌ترین استان‌های ایران است که بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات را دارد. این مطالعه باهدف تعیین عوامل خطر مرتبط با حوادث رانندگی در زاهدان طی سال‌های 1392 تا 1395 انجام شد.

 

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه، مجذور گای و رگرسیون لجستیک با نرم‌افزار Stata نسخه 11.0 استفاده شد.

تصادفات رانندگی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی در جهان است
تصادفات رانندگی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی در جهان است

در این مطالعه 223 مرد با میانگین سنی (95/12 ± 54/32) سال، 8/39 درصد مجرد و 2/60 درصد متأهل برای بررسی وارد شدند. بیشترین تصادفات (38.8 درصد) بین ساعت 12:00 تا 17:59 رخ‌داده است. در حین رانندگی، 47.1 درصد از افراد موردمطالعه از تلفن همراه استفاده می‌کردند، 89.1 درصد از تلفن همراه استفاده دستی، 21.9 درصد عادت به ارسال سرویس پیام کوتاه (SMS) داشتند و 23.4 درصد در عرض 10 دقیقه قبل از تصادف پیامک ارسال کرده بودند. تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد که میانگین سنی افراد دارای وضعیت تأهل، سابقه رانندگی، تحصیلات و تصادف با موتورسیکلت به‌طور معنی‌داری متفاوت است (05/0 > P). همچنین آزمون رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که بین مصرف سیگار، قومیت، بیمه و تایپ پیامک در حین رانندگی با تصادف موتورسیکلت رابطه معناداری وجود دارد

 

نتیجه

در این مطالعه پیامک و سیگار کشیدن در حین رانندگی بیشترین خطر را در بین متغیرهای موردبررسی در تصادفات موتورسیکلت داشتند. بنابراین، آموزش مؤثر تلاش برای افزایش آگاهی مردم از پیامدهای استفاده از تلفن همراه و سیگار در حین رانندگی برای کاهش تصادفات رانندگی ضروری به نظر می‌رسد

این راهم (بیشتر…)

ادامه خواندنتصادفات رانندگی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی در جهان است