تصادفات رانندگی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی در جهان است
تصادفات رانندگی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی در جهان است

تصادفات رانندگی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی در جهان است که اولین علت بار بیماری و دومین عامل مرگ‌ومیر در ایران است. استان سیستان و بلوچستان یکی از پر تصادف‌ترین استان‌های ایران است که بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات را دارد. این مطالعه باهدف تعیین عوامل خطر مرتبط با حوادث رانندگی در زاهدان طی سال‌های 1392 تا 1395 انجام شد.

 

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه، مجذور گای و رگرسیون لجستیک با نرم‌افزار Stata نسخه 11.0 استفاده شد.

تصادفات رانندگی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی در جهان است
تصادفات رانندگی یکی از معضلات بزرگ بهداشتی در جهان است

در این مطالعه 223 مرد با میانگین سنی (95/12 ± 54/32) سال، 8/39 درصد مجرد و 2/60 درصد متأهل برای بررسی وارد شدند. بیشترین تصادفات (38.8 درصد) بین ساعت 12:00 تا 17:59 رخ‌داده است. در حین رانندگی، 47.1 درصد از افراد موردمطالعه از تلفن همراه استفاده می‌کردند، 89.1 درصد از تلفن همراه استفاده دستی، 21.9 درصد عادت به ارسال سرویس پیام کوتاه (SMS) داشتند و 23.4 درصد در عرض 10 دقیقه قبل از تصادف پیامک ارسال کرده بودند. تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد که میانگین سنی افراد دارای وضعیت تأهل، سابقه رانندگی، تحصیلات و تصادف با موتورسیکلت به‌طور معنی‌داری متفاوت است (05/0 > P). همچنین آزمون رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که بین مصرف سیگار، قومیت، بیمه و تایپ پیامک در حین رانندگی با تصادف موتورسیکلت رابطه معناداری وجود دارد

 

نتیجه

در این مطالعه پیامک و سیگار کشیدن در حین رانندگی بیشترین خطر را در بین متغیرهای موردبررسی در تصادفات موتورسیکلت داشتند. بنابراین، آموزش مؤثر تلاش برای افزایش آگاهی مردم از پیامدهای استفاده از تلفن همراه و سیگار در حین رانندگی برای کاهش تصادفات رانندگی ضروری به نظر می‌رسد

این راهم به یاد داشته باشین که امدادخودروشمال با مشاوره‌هایی که به شما می‌کند قطعاً باعث آرامش شما درجاده می‌شود. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

EnglishIran
تماس رایگان آنلاین