تصادفات رانندگی در جاده چالوس، ایران رابطه آن با ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی
تصادفات رانندگی در جاده چالوس، ایران: رابطه آن با ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی

تصادفات رانندگی در جاده چالوس، ایران رابطه آن با ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی

تصادفات جاده‌ای یکی از مشکلات اصلی ایران است. عوامل متعددی باعث بروز حوادث رانندگی می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها خواب‌آلودگی است. این عامل اما در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تصادفات جاده‌ای مرتبط با خواب‌آلودگی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در این مطالعه مقطعی کلیه تصادفات جاده‌ای مرتبط با خواب‌آلودگی که توسط پلیس گزارش شده بود در سال 1400 در استان چالوس موردبررسی قرار گرفت.

نتایج

خطر تصادفات جاده‌ای به دلیل خواب‌آلودگی بیش از هفت برابر (نسبت شانس = 7.33) در ساعات کم هوشیاری (0:00-6:00) نسبت به سایر ساعات روز افزایش یافت. خطر تصادفات جاده‌ای ناشی از خواب‌آلودگی 0.15 برابر (نسبت شانس = 0.15) در ساعت با حداکثر هوشیاری (18:00-22:00) ریتم شبانه‌روزی نسبت به سایر ساعات روز کاهش یافت.

نتیجه

وقوع تصادفات جاده‌ای ناشی از خواب‌آلودگی با رانندگی در کمترین نقطه هوشیاری ریتم شبانه‌روزی رابطه آماری معناداری دارد.

تصادفات جاده‌ای یکی از مشکلات اصلی ایران است. عوامل متعددی باعث بروز حوادث رانندگی می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها خواب‌آلودگی است. این عامل اما در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تصادفات جاده‌ای مرتبط با خواب‌آلودگی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

تصادفات رانندگی در جاده چالوس، ایران: رابطه آن با ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی
تصادفات رانندگی در جاده چالوس، ایران: رابطه آن با ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی

وقوع تصادفات جاده‌ای ناشی از خواب‌آلودگی با رانندگی در کمترین نقطه هوشیاری ریتم شبانه‌روزی رابطه آماری معناداری دارد.

مطالعات زیادی برای بررسی علل تصادفات در ایران انجام‌شده است. اما بررسی نقش و اهمیت ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی به‌عنوان عامل تصادفات رانندگی انجام‌نشده است. این مطالعه به‌منظور بررسی الگوی تصادفات رانندگی در بزرگراه‌های استان تهران و چالوس بررسی نقش ریتم شبانه‌روزی خواب‌آلودگی در ایجاد تصادفات انجام شد.

2 . مواد و روش‌ها

این مطالعه مقطعی در استان تهران انجام شد. کلیه داده‌های تصادفات جاده‌ای رخ‌داده در استان تهران در سال 1388 جمع‌آوری‌شده است. این داده‌ها توسط مأموران پلیس جمع‌آوری و پس از هماهنگی با مراجع ذی‌ربط مورداستفاده قرار گرفت. اطلاعات مربوط به رانندگان خودرو (سن، جنسیت، سطح تحصیلات و نوع گواهینامه) و تصادفات جاده‌ای (محل تصادفات جاده‌ای، زمان تصادف، نوع برخورد و دلیل تصادفات) جمع‌آوری شد. زمان توزیع ترافیک روز از وزارت حمل‌ونقل اخذ شد. با توجه به تأثیر زمان توزیع ترافیک در روز بر تصادفات اتومبیل، یکی از جاده‌های استان تهران (جاده کرج – چالوس) انتخاب و تصادفات اتومبیل بر اساس توزیع ترافیک موردبررسی قرار گرفت. علت تصادفات رانندگی توسط مأموران پلیس آگاهی شناسایی و زمان وقوع تصادفات ناشی از خواب‌آلودگی ثبت شد.

اگر در بین راه ماشین تان نیاز به تعمیر داشت میتوانید با همکاران امداد خودرو و خودروبر جرثقیل شمال ارتباط قرار گیرید.

EnglishIran
تماس رایگان آنلاین